Údržba vody v bazéne

Pred prvým napustením bazénu vodou

Uvedenie do prevádzky

 1. Odporúčame aby spustenie do prevádzky, zazimovanie a odzimovanie bazéna realizoval oprávnený technik zhotoviteľa.
 2. Vyčistite povrchy zariadenia a odstráňte všetky mechanické nečistoty.
 3. Skontrolujte čistotu a priechodnosť sacích košov (napr. skimmer), vlasových predfiltrov čerpadiel (pri bazénoch a verejných vírivkách), kartušových filtrov (privátne vírivky) a potrubí.
 4. Inštalujte dávkovače a čerpadlá demontované pri zazimovaní. Ich zapojenie do rozvádzača musí realizovať oprávnený technik zhotoviteľa.
 5. Pri bazénoch a verejných vírivkách nasypte filtračnú náplň a uzavrite filter.
 6. Uzavrite potrubné rozvody a odvodňovacie otvory. Inštalujte sondy a vstreky dávkovacích zariadení (ak sú súčasťou). Vizuálne skontrolujte uzavretie systému.
 7. Pri bazénoch a verejných vírivkách presuňte obslužný ventil filtra do polohy „uzavreté“ a skontrolujte uzavretie ventilu do odpadu (ak zariadenie nemá automatický obslužný ventil)
 8. Spustite napúšťanie vody. Nepoužívajte na napúšťanie automatické dopúšťanie (ak je súčasťou). Pri privátnych vírivkách napúšťajte vodu vložením hadice do sacieho potrubia pod filtrom tak, aby sa systém zavodnil. Vírivky napúšťajte vodou cez zmäkčovač vody tak, aby bola tvrdosť vody 8-10 nemeckých stupňov tvrdosti. Napúšťaná voda do vírivky a bazéna musí mať parametre podľa článku 8. tohto návodu.
 9. Počas napúšťania kontrolujte tesnosť systému. V prípade netesností prerušte napúšťanie, odstráňte netesnosť a napúšťanie znovu spustite. Zazimovanie bazéna zhotoviteľom nie je garanciou že je systém uzavretý, keďže to nie je univerzálne pravidlo.
 10. Napustite zariadenie do 2/3 skimmera, alebo po sondu automatického dopúšťania vody či už v skimmeri alebo v retenčnej nádrži. V tejto úrovni je potrebné vodu pri prevádzkovaní vždy udržiavať.
 11. Ak je celý systém zariadenia tesný a technologický priestor suchý, zapnite prívod elektrickej energie do bazénového rozvádzača.
 12. Aktivujte automatické dopúšťanie a pretestujte ho.
 13. Otvorením ventilov filtračného okruhu zavodnite systém tak, aby sa zavodnilo filtračné čerpadlo. Ak je filtračné čerpadlo nad úrovňou hladiny, je nutné jeho priame zavodnenie. Pri privátnych vírivkách by mal byť systém zavodnený už pri napúšťaní.
 14. Pri bazénoch a verejných vírivkách otvorte ventil do odpadu a prepnite obslužný ventil filtra do polohy pranie. Preperte filtračnú náplň a ventil nechajte v polohe filtrácia. Pri automatickom obslužnom ventile filtra spustite manuálne prepratie.
 15. Skontrolujte minimálne čiastočné uzavretie deliacich ventilov bajpasových obchádzok, otvorenie uzatváracích ventilov bajpasových obchádzok, otvorenie ventilov bezpečnostných saní zariadení a atrakcií. Všetky ostatné ventily atrakcií a recirkulačnej sústavy musia byť otvorené (výnimkou sú oddelovacie ventily prepojených systémov). Otvorený ventil má páku súbežne s osou potrubia, uzavretý ventil má páku kolmo na os potrubia.
 16. Pretestujte funkčnosť systému, čerpadiel, spínaní, osvetlenia, dávkovačov a merania a regulácie v závislosti na to čo zariadenie obsahuje.
 17. Upravte vodu v bazéne ručným dávkovaním. Používajte výhradne produkty z ponuky zhotoviteľa (máte istotu že sa jedná o produkty vhodné na daný typ materiálov a bude Vám odborne poradené). Poškodenia zariadenia a jeho povrchov spôsobené nekvalitnou „bazénovou“ chémiou a prípravkami, alebo ich nesprávnym použitím nemôžu byť riešené zhotoviteľom ako reklamácia. Riaďte sa postupmi na balení jednotlivých produktov. Slanosť nikdy nesmie prekračovať 4kg/m3.
 18. Ak má zariadenie soľnú úpravu, tak nasypte do vody soľ. Počkajte na jej dokonalé rozpustenie. Laikom sa odporúča čakať 24 hodín na rozpustenie soli.
 19. Nakalibrujte a spustite dávkovače dezinfekcie a pH (ak ich zariadenie obsahuje) v zmysle návodov k jednotlivým zariadenia.
 20. Po spustení do prevádzky opakovane kontrolujte parametre vody v intervale minimálne troch dní, kým sa úprava vody nezastabilizuje.

Voda – pre získanie svojich záručných a akýchkoľvek garančných nárokov musí objednávateľ / prevádzkovateľ na napúšťanie a dopĺňanie zariadenia používať vodu, ktorá vykazuje vlastnosti pitnej vody a neprekračuje hraničné hodnoty stanovené normou DIN 19643, ktoré sú nasledovné:

 • Mangán 0,05 mg/l
 • Železo 0,1 mg/l
 • Amoniak 0,5 mg/l
 • Polyfosfát 0,005 mg/l
 • Meď 0,01 mg/l
 • Chloridy 300 mg/l
 • Teplota vody v bazéne max. 32st. C
 • Teplota vody vo vírivke max. 40st. C
 • V prípade reklamácie musia byť hodnoty použitej vody preukázateľné objednávateľom / prevádzkovateľom počas celej záručnej doby.

Meranie a úprava pH

pH – Kyslosť vody v bazénoch zásadným spôsobom ovplyvňuje účinnosť dezinfekcie a preto je potrebné pH držať v rozsahu 7,2 – 7,4. Na zníženie pH používajte zásadne kvalitné prípravky určené pre použitie v bazénoch. Uvádzané dávkovanie je vždy orientačné a reálny účinok môže byť ovplyvnený vlastnosťami samotnej vody, preto je potrebné výsledok úpravy overovať kontrolným meraním. Pri poklese pH pod 6,8 (z pravidla predávkovaním prípravku na zníženie) je potrebné pridať prípravok pH plus a pH upraviť nad hodnotu 6,8, inak môže dochádzať ku korózii kovových súčastí bazéna a čerpadiel. V prípade nestability pH je potrebné skontrolovať alkalinitu.

Prevencia tvorby rias, prípadne ich likvidácia

Pravidelným dávkovaním algicídneho prípravku zabránime tvorbe rias.

Dezinfekcia

Chlór– Najčastejšie používaný dezinfekčný prostriedok je jednoznačne chlór. Úroveň voľného chlóru podľa Slovenských noriem nesmie prekročiť hodnotu: – detský bazén … 0,3 mg/l (je potrebné denné prechlórovanie na 1mg/l v čase mimo        prevádzky) – bazén do 28 st.C … 0,6 mg/l – bazén nad 28 st.C … 1mg/l Voľný chlór je aktívny pri dezinfekcii a preto je to jeden z najdôležitejších ukazovateľov pri kontrole vody. Okrem voľného chlóru vieme merať aj chlór celkový. Celkový chlór je tvorený súčtom chlóru voľného a viazaného. Viazaný chlór tvoria chlórové zlúčeniny vznikajúce pri reakcii voľného chlóru s nečistotami. Ak dochádza k dráždeniu očí alebo slizníc, výraznému chlórovému zápachu, prípadne k alergickým reakciám, z pravidla je to spôsobené nadmerným množstvom chlórových zlúčenín. Viazaný chlór by nemal nikdy presahovať hodnotu voľného o 0,3 mg/l. Pre príklad by teda mali byť hraničné hodnoty voľného chlóru 1mg/l a celkový chlór 1,3 mg/l (odpočítaním zistíme, že viazaný chlór máme na úrovni 0,3 mg/l). Najjednoduchším spôsobom ako viazaný chlór znížiť je odpustenie časti vody a dopustenie čerstvej.   Dávkovanie sa priebežne realizuje použitím pomaly rozpustných tabliet do plaváčika alebo za pomoci dávkovačov a soľných úprav. Ak náhodou dôjde k zníženiu obsahu voľného chlóru (zabudnete nadávkovať alebo sa veľa kúpete) je potrebné chlór doplniť. Okamžite viete chlór dopĺňať použitím chlórových granulátov. Granulát vždy rozpúšťajte v nádobe na to určenej a po úplnom rozpustení dávkujte do bazéna. Ak sa do bazéna dostalo nadmerné množstvo nečistôt (čiastočky pokožky, pot, močovina a podobne), alebo sa už začalo prvotné riasenie sprevádzané zákalmi, môže byť potrebné dávkovať chlór opakovane až kým nedonútime nastúpať hodnotu voľného chlóru minimálne k 1 mg/l. Dávkujte postupne s odstupom niekoľkých hodín pri správnom pH.   Pozor treba dávať hlavne pri bazénoch s menším objemom (vírivky a podobne) kde jeden kúpeľ môže znamenať úplné odbúranie voľného chlóru (okamžite reaguje s nečistotami) a preto je po kúpaní potrebné voľný chlór skontrolovať a v prípade potreby doplniť. Z pravidla čím menší objem bazéna, tým je systém náchylnejší na vonkajšie vplyvy. Priebežné dávkovanie už následne realizujte za pomoci pomaly rozpustných tabliet. Pri nadmernom chlórovom zápachu je potrebné skontrolovať pH, obsah viazaného chlóru, prípadne obsah stabilizátoru chlóru (v prípade potreby použiť prípravok chlor stabil) Iné dezinfikanty dávkujte podľa návodu na balení prípravku

Filtrácia

Základom úpravy vody je jej dostatočné filtrovanie. Pri privátnych bazénoch odporúčame nastaviť filtračný cyklus minimálne  od 9:00 do 19:00. Je to z pravidla dostatočný čas na kvalitnú filtráciu vody a úpravu jej parametrov. Pri verejných bazénoch odporúčame filtrovať nepretržite. Filtračné časy sa nastavujú na ovládaní zariadenia v zmysle návodu ku konkrétnemu modelu, alebo na časových hodinách bazénového rozvádzača.

Po prvom napustení bazénu vodou

Dodržujte nasledovné a bazén si budete užívať:

 • Zabráňte vyzrážaniu vápnika a kovov dávkovaním vhodných prípravkov
 • Filtrujte vodu dostatočne dlho s dobrou a čistou filtračnou náplňou
 • Udržujte správne pH vody
 • Udržujte správnu hodnotu dezinfikantu
 • Kontrolujte funkčnosť UV lampy
 • Dávkujte algicid (prípravok proti riasam)
 • Dávkujte flokulant (vločkovač) – pri soľnej úprave len v prípade potreby a pri vypnutej soľnej úprave
 • Po mimoriadnych udalostiach (oslava, búrka, prach) sa venujte vode a jej úprave