Servis a údržba bazénov

Naše služby

 • Zazimovanie bazénu

 • Odzimovanie bazénu

 • Čistenie bazénu

 1. Zazimovanie bazéna a vírivky sú odborné činnosti ktoré musí vždy realizovať oprávnený technik zhotoviteľa / dodávateľa. Na súčasti zariadenia ktoré neboli zazimované a odzimované oprávneným technikom zhotoviteľa / dodávateľa sa ďalej nevzťahuje záruka! Pri zazimovaní a odzimovaní sa zasahuje do elektrických súčastí zariadenia a rozvodov zariadenia!

Výnimkou sú sprievodné činnosti ako vypúšťanie a napúšťanie vody, čistenie a bežná manipulácia s uzatváracími ventilmi systému zariadenia, ako aj súčasti zariadenia podliehajúce bežnej údržbe a prevádzkovaniu zariadenia objednávateľom / prevádzkovateľom.

Zazimovanie a odzimovanie sú spoplatnené a riadené pravidlami a cenníkom aktuálnej servisnej zmluvy zhotoviteľa, ktorá je bežne k nahliadnutiu na prevádzke zhotoviteľa. Za objednávku zazimovania a odzimovania v plnej miere zodpovedá objednávateľ / prevádzkovateľ. Súčasťou bežnej servisnej spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa je podpis nezáväznej servisnej zmluvy, ktorou sú určené pravidlá poskytovania servisných služieb a ceny.

 

 

 

ZAZIMOVANIE:

 1. Zariadenie odstavte od prívodu elektrickej energie.
 2. V bazéne musí byť voda minimálne 40cm nad úroveň dna a maximálne 5cm pod najnižším odvodneným komponentom. V prípade potreby je nutné vodu odčerpať (nasneží, naprší) !!!
 3. V bazéne musia byť inštalované dilatačné plaváky tak, aby nárast tlaku ľadu nemohol poškodiť bazén a skimmer.
 4. Pravidelne monitorujte kvalitu vody. V prípade začínajúceho riasenia je potrebné doplniť ručne dezinfikant na účinnú úroveň (nesypte granulát priamo do bazéna – najprv ho rozpustite).
 5. Pravidelne kontrolujte technologické priestory a vstupy do potrubí, aby nedošlo k ich zatopeniu v zimnom období.
 6. Neprestrešený bazén musí byť zaplachtovaný. Do skimmera nesmie zatekať voda.
 7. Demontované zariadenia uskladnite v suchých nepremŕzajúcich priestoroch. Sondy musia byť chránené voči vysušeniu a poškodeniu.
 8. Činnosti ktoré musí vykonať oprávnený technik zhotoviteľa / dodávateľa pri zazimovaní (nevykonáva sa ak nie je súčasťou zariadenia) :
 • Dávkovanie zazimovacej chémie a blokátorov tvrdosti od zhotoviteľa / dodávateľa
 • Odvodnenie a vysatie / vyfúkanie kompletného rozvodu, regulátorov, rozdeľovačov zariadenia
 • Odvodnenie ohrozených súčastí samočistiaceho systému a ich uzavretie (realizuje sa pri vypustenom bazéne)
 • Uzavretie ohrozených, štandardne neodvodniteľných prestupov (realizuje sa pri znížení hladiny pod uvedené prestupy)
 • Demontáž dávkovacích zariadení
 • Demontáž čerpadiel*
 • Vybratie filtračnej náplne*
 • Čistenie záchytných častí zariadenia

(* nevykonáva sa ak je technológia umiestnená vo vykurovanom priestore. Kontrola filtračnej náplne je nutná v každom prípade)

!!!  Za zariadenie po zazimovaní zodpovedá objednávateľ / prevádzkovateľ !!!

 1. Odzimovanie bazéna a vírivky sú odborné činnosti ktoré musí vždy realizovať oprávnený technik zhotoviteľa / dodávateľa. Na súčasti zariadenia ktoré neboli zazimované a odzimované oprávneným technikom zhotoviteľa / dodávateľa sa ďalej nevzťahuje záruka! Pri zazimovaní a odzimovaní sa zasahuje do elektrických súčastí zariadenia a rozvodov zariadenia!

Výnimkou sú sprievodné činnosti ako vypúšťanie a napúšťanie vody, čistenie a bežná manipulácia s uzatváracími ventilmi systému zariadenia, ako aj súčasti zariadenia podliehajúce bežnej údržbe a prevádzkovaniu zariadenia objednávateľom / prevádzkovateľom.

Zazimovanie a odzimovanie sú spoplatnené a riadené pravidlami a cenníkom aktuálnej servisnej zmluvy zhotoviteľa, ktorá je bežne k nahliadnutiu na prevádzke zhotoviteľa. Za objednávku zazimovania a odzimovania v plnej miere zodpovedá objednávateľ / prevádzkovateľ. Súčasťou bežnej servisnej spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa je podpis nezáväznej servisnej zmluvy, ktorou sú určené pravidlá poskytovania servisných služieb a ceny.

ODZIMOVANIE:

 1. Skontrolovať uzavretie ventilov do technologického priestoru
 2. Demontovať, vyčistiť a uskladniť dilatačné plaváky
 3. Pred napustením čerstvej vody vyčistiť povrchy zariadenia a odstrániť mechanické nečistoty.
 4. Napustiť čerstvú vodu v zmysle článku 8. tohto návodu do 2/3 skimmera alebo po čidlo automatického dopúšťania vody.
 5. Pri napúšťaní kontrolovať technologický priestor a v prípade netesnosti prerušiť napúšťanie až do odstránenia netesnosti.
 6. Skontrolujte stav filtračnej náplne, v prípade potreby ju vymeňte.
 7. Činnosti ktoré musí vykonať oprávnený technik zhotoviteľa / dodávateľa pri odzimovaní:
 • Zapojenie demontovaných zariadení do rozvádzača a pretestovanie ich funkčnosti
 • Inštalácia demontovaných súčastí vodoinštalácie
 • Kontrola funkčnosti zapojenia a nastavenia systému

Odporúčame aby všetky činnosti ohľadom uvedenia zariadenia do prevádzky vykonal technik zhotoviteľa / dodávateľa.

!!!  Za zariadenie po odzimovaní zodpovedá objednávateľ / prevádzkovateľ !!!

 1. Používajte výhradne produkty z ponuky zhotoviteľa (máte istotu že sa jedná o produkty vhodné na daný typ materiálov a bude Vám odborne poradené). Poškodenia zariadenia a jeho povrchov spôsobené nekvalitnou „bazénovou“ chémiou a prípravkami, alebo ich nesprávnym použitím nemôžu byť riešené zhotoviteľom ako reklamácia.
 2. Pri čistení vždy pracujte v dobre vetranom priestore.
 3. Pri čistení a manipulácii s prípravkami používajte vhodné ochranné pomôčky.
 4. Nikdy nečistite mechanicky. Nečistoty a usadeniny sa rozpúšťajú na to určenými prípravkami.
 5. Pri čistení chemickými prípravkami sa vyhnite práci na ostrom slnku. Čistenie realizujte v skorších ranných, alebo neskorších poobedných hodinách. Ak sa nedá inak, pracujte na menších plochách.
 6. Použitiu „tzv. vapky“, čiže tlakového vodného čističa sa vyvarujte neprimeranému tlaku. Pri čistení zariadenia tlakovou vodou povrchy len oplachujte. Poškodenia zariadenia tlakovým vodným čističom nemôžu byť riešené zhotoviteľom ako reklamácia.
 7. Usadeniny vodného kameňa(z pravidla bledé a drsné). Tvorbe usadenín do budúcna predchádzajte dávkovaním vhodného množstva blokátorov tvrdosti, alebo zmäkčením vody cez katexový zmäkčovač. Na čistenie nikdy nepoužívajte koncentrované kyseliny, savo, cif a podobne. Používajte kyslé čističe z ponuky zhotoviteľa zariadenia vhodné na dané zariadenie. Postupujte podľa návodu na obale prípravku. Čistenie prevádzajte od vrchu smerom dole a vždy len na šírke plochy ktorú bezpečne stihnete čistiť a neutralizovať (štandardne do šírky 1m). Dno čistite ako posledné. Vo všeobecnosti platí že sa kyslý čistič nanesie na povrch, kde by malo dôjsť k miernej reakcii (peneniu). Prieniku prípravku do hĺbky usadeniny môžete pomôcť zapracovaním mäkkou kefou (vhodnú kúpite na prevádzke zhotoviteľa). V princípe prípravok kefkou len rozotierajte, nečistite mechanicky. Keď sa penenie úplne zmierni (max. do 5 min.) je nutné povrch obliať vodou, dôkladne opláchnuť a tým prípravok neutralizovať. Ak na ploche nejaké usadeniny zostali, postup opakujte. Na čistenie kovových častí nikdy nepoužívajte prípravky koncentrované.
 8. Mastné usadeniny (z pravidla tmavé). Na čistenie nikdy nepoužívajte koncentrované kyseliny, savo, jar a podobne. Používajte zásadité čističe z ponuky zhotoviteľa vhodné na dané zariadenie. Postupujte podľa návodu na obale prípravku. Vo všeobecnosti platí – prípravok naneste na povrch nečistoty, nechajte chvíľku pôsobiť, utrite handričkou alebo hubkou (vhodnú kúpite na prevádzke zhotoviteľa). V prípade potreby postup opakujte. Čistič by sa nemal dostať do vody. Pri čistení linky na úrovni hladiny je potrebné hladinu znížiť (ideálne čistiť po praní filtrácie).
 9. Usadeniny rias (z pravidla zelené alebo zelenohnedé). Predchádzajte tvorbe rias správnou údržbou zariadenia a úpravou vody (aj keď je zariadenie mimo prevádzky). Čistenie je vhodné prevádzať tlakovým vodným čističom („vapkou“) už priamo pri znižovaní hladiny vody. S tlakovým čističom len oplachujte zvyšky rias z povrchu a zostatky dočistite použitím zásaditého (v prípade potreby aj kyslého) čističa podľa návodu. Vhodné čističe kúpite na prevádzke zhotoviteľa.
 10. Čistenie usadenín kovov vždy konzultujte so zhotoviteľom. Usadeninám kovov je nutné predchádzať … radi poradíme.

Servis

Napíšte nám

servis@vwd.sk