MENU

Servis a údržba bazénov

Poskytujeme servis a údržbu bazénov na špičkovej úrovni

Naše služby

 • Zazimovanie bazénu

 • Odzimovanie bazénu

 • Čistenie bazénu

 1. Zazimovanie bazéna a vírivky sú odborné činnosti ktoré musí vždy realizovať oprávnený technik zhotoviteľa / dodávateľa. Na súčasti zariadenia ktoré neboli zazimované a odzimované oprávneným technikom zhotoviteľa / dodávateľa sa ďalej nevzťahuje záruka! Pri zazimovaní a odzimovaní sa zasahuje do elektrických súčastí zariadenia a rozvodov zariadenia!

Výnimkou sú sprievodné činnosti ako vypúšťanie a napúšťanie vody, čistenie a bežná manipulácia s uzatváracími ventilmi systému zariadenia, ako aj súčasti zariadenia podliehajúce bežnej údržbe a prevádzkovaniu zariadenia objednávateľom / prevádzkovateľom.

Zazimovanie a odzimovanie sú spoplatnené a riadené pravidlami a cenníkom aktuálnej servisnej zmluvy zhotoviteľa, ktorá je bežne k nahliadnutiu na prevádzke zhotoviteľa. Za objednávku zazimovania a odzimovania v plnej miere zodpovedá objednávateľ / prevádzkovateľ. Súčasťou bežnej servisnej spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa je podpis nezáväznej servisnej zmluvy, ktorou sú určené pravidlá poskytovania servisných služieb a ceny.

 

 

 

ZAZIMOVANIE:

 1. Zariadenie odstavte od prívodu elektrickej energie.
 2. V bazéne musí byť voda minimálne 40cm nad úroveň dna a maximálne 5cm pod najnižším odvodneným komponentom. V prípade potreby je nutné vodu odčerpať (nasneží, naprší) !!!
 3. V bazéne musia byť inštalované dilatačné plaváky tak, aby nárast tlaku ľadu nemohol poškodiť bazén a skimmer.
 4. Pravidelne monitorujte kvalitu vody. V prípade začínajúceho riasenia je potrebné doplniť ručne dezinfikant na účinnú úroveň (nesypte granulát priamo do bazéna – najprv ho rozpustite).
 5. Pravidelne kontrolujte technologické priestory a vstupy do potrubí, aby nedošlo k ich zatopeniu v zimnom období.
 6. Neprestrešený bazén musí byť zaplachtovaný. Do skimmera nesmie zatekať voda.
 7. Demontované zariadenia uskladnite v suchých nepremŕzajúcich priestoroch. Sondy musia byť chránené voči vysušeniu a poškodeniu.
 8. Činnosti ktoré musí vykonať oprávnený technik zhotoviteľa / dodávateľa pri zazimovaní (nevykonáva sa ak nie je súčasťou zariadenia) :
 • Dávkovanie zazimovacej chémie a blokátorov tvrdosti od zhotoviteľa / dodávateľa
 • Odvodnenie a vysatie / vyfúkanie kompletného rozvodu, regulátorov, rozdeľovačov zariadenia
 • Odvodnenie ohrozených súčastí samočistiaceho systému a ich uzavretie (realizuje sa pri vypustenom bazéne)
 • Uzavretie ohrozených, štandardne neodvodniteľných prestupov (realizuje sa pri znížení hladiny pod uvedené prestupy)
 • Demontáž dávkovacích zariadení
 • Demontáž čerpadiel*
 • Vybratie filtračnej náplne*
 • Čistenie záchytných častí zariadenia

(* nevykonáva sa ak je technológia umiestnená vo vykurovanom priestore. Kontrola filtračnej náplne je nutná v každom prípade)

!!!  Za zariadenie po zazimovaní zodpovedá objednávateľ / prevádzkovateľ !!!

 1. Odzimovanie bazéna a vírivky sú odborné činnosti ktoré musí vždy realizovať oprávnený technik zhotoviteľa / dodávateľa. Na súčasti zariadenia ktoré neboli zazimované a odzimované oprávneným technikom zhotoviteľa / dodávateľa sa ďalej nevzťahuje záruka! Pri zazimovaní a odzimovaní sa zasahuje do elektrických súčastí zariadenia a rozvodov zariadenia!

Výnimkou sú sprievodné činnosti ako vypúšťanie a napúšťanie vody, čistenie a bežná manipulácia s uzatváracími ventilmi systému zariadenia, ako aj súčasti zariadenia podliehajúce bežnej údržbe a prevádzkovaniu zariadenia objednávateľom / prevádzkovateľom.

Zazimovanie a odzimovanie sú spoplatnené a riadené pravidlami a cenníkom aktuálnej servisnej zmluvy zhotoviteľa, ktorá je bežne k nahliadnutiu na prevádzke zhotoviteľa. Za objednávku zazimovania a odzimovania v plnej miere zodpovedá objednávateľ / prevádzkovateľ. Súčasťou bežnej servisnej spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa je podpis nezáväznej servisnej zmluvy, ktorou sú určené pravidlá poskytovania servisných služieb a ceny.

ODZIMOVANIE:

 1. Skontrolovať uzavretie ventilov do technologického priestoru
 2. Demontovať, vyčistiť a uskladniť dilatačné plaváky
 3. Pred napustením čerstvej vody vyčistiť povrchy zariadenia a odstrániť mechanické nečistoty.
 4. Napustiť čerstvú vodu v zmysle článku 8. tohto návodu do 2/3 skimmera alebo po čidlo automatického dopúšťania vody.
 5. Pri napúšťaní kontrolovať technologický priestor a v prípade netesnosti prerušiť napúšťanie až do odstránenia netesnosti.
 6. Skontrolujte stav filtračnej náplne, v prípade potreby ju vymeňte.
 7. Činnosti ktoré musí vykonať oprávnený technik zhotoviteľa / dodávateľa pri odzimovaní:
 • Zapojenie demontovaných zariadení do rozvádzača a pretestovanie ich funkčnosti
 • Inštalácia demontovaných súčastí vodoinštalácie
 • Kontrola funkčnosti zapojenia a nastavenia systému

Odporúčame aby všetky činnosti ohľadom uvedenia zariadenia do prevádzky vykonal technik zhotoviteľa / dodávateľa.

!!!  Za zariadenie po odzimovaní zodpovedá objednávateľ / prevádzkovateľ !!!

 1. Používajte výhradne produkty z ponuky zhotoviteľa (máte istotu že sa jedná o produkty vhodné na daný typ materiálov a bude Vám odborne poradené). Poškodenia zariadenia a jeho povrchov spôsobené nekvalitnou „bazénovou“ chémiou a prípravkami, alebo ich nesprávnym použitím nemôžu byť riešené zhotoviteľom ako reklamácia.
 2. Pri čistení vždy pracujte v dobre vetranom priestore.
 3. Pri čistení a manipulácii s prípravkami používajte vhodné ochranné pomôčky.
 4. Nikdy nečistite mechanicky. Nečistoty a usadeniny sa rozpúšťajú na to určenými prípravkami.
 5. Pri čistení chemickými prípravkami sa vyhnite práci na ostrom slnku. Čistenie realizujte v skorších ranných, alebo neskorších poobedných hodinách. Ak sa nedá inak, pracujte na menších plochách.
 6. Použitiu „tzv. vapky“, čiže tlakového vodného čističa sa vyvarujte neprimeranému tlaku. Pri čistení zariadenia tlakovou vodou povrchy len oplachujte. Poškodenia zariadenia tlakovým vodným čističom nemôžu byť riešené zhotoviteľom ako reklamácia.
 7. Usadeniny vodného kameňa(z pravidla bledé a drsné). Tvorbe usadenín do budúcna predchádzajte dávkovaním vhodného množstva blokátorov tvrdosti, alebo zmäkčením vody cez katexový zmäkčovač. Na čistenie nikdy nepoužívajte koncentrované kyseliny, savo, cif a podobne. Používajte kyslé čističe z ponuky zhotoviteľa zariadenia vhodné na dané zariadenie. Postupujte podľa návodu na obale prípravku. Čistenie prevádzajte od vrchu smerom dole a vždy len na šírke plochy ktorú bezpečne stihnete čistiť a neutralizovať (štandardne do šírky 1m). Dno čistite ako posledné. Vo všeobecnosti platí že sa kyslý čistič nanesie na povrch, kde by malo dôjsť k miernej reakcii (peneniu). Prieniku prípravku do hĺbky usadeniny môžete pomôcť zapracovaním mäkkou kefou (vhodnú kúpite na prevádzke zhotoviteľa). V princípe prípravok kefkou len rozotierajte, nečistite mechanicky. Keď sa penenie úplne zmierni (max. do 5 min.) je nutné povrch obliať vodou, dôkladne opláchnuť a tým prípravok neutralizovať. Ak na ploche nejaké usadeniny zostali, postup opakujte. Na čistenie kovových častí nikdy nepoužívajte prípravky koncentrované.
 8. Mastné usadeniny (z pravidla tmavé). Na čistenie nikdy nepoužívajte koncentrované kyseliny, savo, jar a podobne. Používajte zásadité čističe z ponuky zhotoviteľa vhodné na dané zariadenie. Postupujte podľa návodu na obale prípravku. Vo všeobecnosti platí – prípravok naneste na povrch nečistoty, nechajte chvíľku pôsobiť, utrite handričkou alebo hubkou (vhodnú kúpite na prevádzke zhotoviteľa). V prípade potreby postup opakujte. Čistič by sa nemal dostať do vody. Pri čistení linky na úrovni hladiny je potrebné hladinu znížiť (ideálne čistiť po praní filtrácie).
 9. Usadeniny rias (z pravidla zelené alebo zelenohnedé). Predchádzajte tvorbe rias správnou údržbou zariadenia a úpravou vody (aj keď je zariadenie mimo prevádzky). Čistenie je vhodné prevádzať tlakovým vodným čističom („vapkou“) už priamo pri znižovaní hladiny vody. S tlakovým čističom len oplachujte zvyšky rias z povrchu a zostatky dočistite použitím zásaditého (v prípade potreby aj kyslého) čističa podľa návodu. Vhodné čističe kúpite na prevádzke zhotoviteľa.
 10. Čistenie usadenín kovov vždy konzultujte so zhotoviteľom. Usadeninám kovov je nutné predchádzať … radi poradíme.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

servis@vwd.sk

Údržba vody v bazéne

Uvedenie do prevádzky

 1. Odporúčame aby spustenie do prevádzky, zazimovanie a odzimovanie bazéna realizoval oprávnený technik zhotoviteľa.
 2. Vyčistite povrchy zariadenia a odstráňte všetky mechanické nečistoty.
 3. Skontrolujte čistotu a priechodnosť sacích košov (napr. skimmer), vlasových predfiltrov čerpadiel (pri bazénoch a verejných vírivkách), kartušových filtrov (privátne vírivky) a potrubí.
 4. Inštalujte dávkovače a čerpadlá demontované pri zazimovaní. Ich zapojenie do rozvádzača musí realizovať oprávnený technik zhotoviteľa.
 5. Pri bazénoch a verejných vírivkách nasypte filtračnú náplň a uzavrite filter.
 6. Uzavrite potrubné rozvody a odvodňovacie otvory. Inštalujte sondy a vstreky dávkovacích zariadení (ak sú súčasťou). Vizuálne skontrolujte uzavretie systému.
 7. Pri bazénoch a verejných vírivkách presuňte obslužný ventil filtra do polohy „uzavreté“ a skontrolujte uzavretie ventilu do odpadu (ak zariadenie nemá automatický obslužný ventil)
 8. Spustite napúšťanie vody. Nepoužívajte na napúšťanie automatické dopúšťanie (ak je súčasťou). Pri privátnych vírivkách napúšťajte vodu vložením hadice do sacieho potrubia pod filtrom tak, aby sa systém zavodnil. Vírivky napúšťajte vodou cez zmäkčovač vody tak, aby bola tvrdosť vody 8-10 nemeckých stupňov tvrdosti. Napúšťaná voda do vírivky a bazéna musí mať parametre podľa článku 8. tohto návodu.
 9. Počas napúšťania kontrolujte tesnosť systému. V prípade netesností prerušte napúšťanie, odstráňte netesnosť a napúšťanie znovu spustite. Zazimovanie bazéna zhotoviteľom nie je garanciou že je systém uzavretý, keďže to nie je univerzálne pravidlo.
 10. Napustite zariadenie do 2/3 skimmera, alebo po sondu automatického dopúšťania vody či už v skimmeri alebo v retenčnej nádrži. V tejto úrovni je potrebné vodu pri prevádzkovaní vždy udržiavať.
 11. Ak je celý systém zariadenia tesný a technologický priestor suchý, zapnite prívod elektrickej energie do bazénového rozvádzača.
 12. Aktivujte automatické dopúšťanie a pretestujte ho.
 13. Otvorením ventilov filtračného okruhu zavodnite systém tak, aby sa zavodnilo filtračné čerpadlo. Ak je filtračné čerpadlo nad úrovňou hladiny, je nutné jeho priame zavodnenie. Pri privátnych vírivkách by mal byť systém zavodnený už pri napúšťaní.
 14. Pri bazénoch a verejných vírivkách otvorte ventil do odpadu a prepnite obslužný ventil filtra do polohy pranie. Preperte filtračnú náplň a ventil nechajte v polohe filtrácia. Pri automatickom obslužnom ventile filtra spustite manuálne prepratie.
 15. Skontrolujte minimálne čiastočné uzavretie deliacich ventilov bajpasových obchádzok, otvorenie uzatváracích ventilov bajpasových obchádzok, otvorenie ventilov bezpečnostných saní zariadení a atrakcií. Všetky ostatné ventily atrakcií a recirkulačnej sústavy musia byť otvorené (výnimkou sú oddelovacie ventily prepojených systémov). Otvorený ventil má páku súbežne s osou potrubia, uzavretý ventil má páku kolmo na os potrubia.
 16. Pretestujte funkčnosť systému, čerpadiel, spínaní, osvetlenia, dávkovačov a merania a regulácie v závislosti na to čo zariadenie obsahuje.
 17. Upravte vodu v bazéne ručným dávkovaním. Používajte výhradne produkty z ponuky zhotoviteľa (máte istotu že sa jedná o produkty vhodné na daný typ materiálov a bude Vám odborne poradené). Poškodenia zariadenia a jeho povrchov spôsobené nekvalitnou „bazénovou“ chémiou a prípravkami, alebo ich nesprávnym použitím nemôžu byť riešené zhotoviteľom ako reklamácia. Riaďte sa postupmi na balení jednotlivých produktov. Slanosť nikdy nesmie prekračovať 4kg/m3.
 18. Ak má zariadenie soľnú úpravu, tak nasypte do vody soľ. Počkajte na jej dokonalé rozpustenie. Laikom sa odporúča čakať 24 hodín na rozpustenie soli.
 19. Nakalibrujte a spustite dávkovače dezinfekcie a pH (ak ich zariadenie obsahuje) v zmysle návodov k jednotlivým zariadenia.
 20. Po spustení do prevádzky opakovane kontrolujte parametre vody v intervale minimálne troch dní, kým sa úprava vody nezastabilizuje.

Voda – pre získanie svojich záručných a akýchkoľvek garančných nárokov musí objednávateľ / prevádzkovateľ na napúšťanie a dopĺňanie zariadenia používať vodu, ktorá vykazuje vlastnosti pitnej vody a neprekračuje hraničné hodnoty stanovené normou DIN 19643, ktoré sú nasledovné:

 • Mangán 0,05 mg/l
 • Železo 0,1 mg/l
 • Amoniak 0,5 mg/l
 • Polyfosfát 0,005 mg/l
 • Meď 0,01 mg/l
 • Chloridy 300 mg/l
 • Teplota vody v bazéne max. 32st. C
 • Teplota vody vo vírivke max. 40st. C
 • V prípade reklamácie musia byť hodnoty použitej vody preukázateľné objednávateľom / prevádzkovateľom počas celej záručnej doby.

pH – Kyslosť vody v bazénoch zásadným spôsobom ovplyvňuje účinnosť dezinfekcie a preto je potrebné pH držať v rozsahu 7,2 – 7,4. Na zníženie pH používajte zásadne kvalitné prípravky určené pre použitie v bazénoch. Uvádzané dávkovanie je vždy orientačné a reálny účinok môže byť ovplyvnený vlastnosťami samotnej vody, preto je potrebné výsledok úpravy overovať kontrolným meraním. Pri poklese pH pod 6,8 (z pravidla predávkovaním prípravku na zníženie) je potrebné pridať prípravok pH plus a pH upraviť nad hodnotu 6,8, inak môže dochádzať ku korózii kovových súčastí bazéna a čerpadiel. V prípade nestability pH je potrebné skontrolovať alkalinitu.

Pravidelným dávkovaním algicídneho prípravku zabránime tvorbe rias.

Chlór– Najčastejšie používaný dezinfekčný prostriedok je jednoznačne chlór. Úroveň voľného chlóru podľa Slovenských noriem nesmie prekročiť hodnotu:

– detský bazén … 0,3 mg/l (je potrebné denné prechlórovanie na 1mg/l v čase mimo        prevádzky)

– bazén do 28 st.C … 0,6 mg/l

– bazén nad 28 st.C … 1mg/l

Voľný chlór je aktívny pri dezinfekcii a preto je to jeden z najdôležitejších ukazovateľov pri kontrole vody. Okrem voľného chlóru vieme merať aj chlór celkový. Celkový chlór je tvorený súčtom chlóru voľného a viazaného. Viazaný chlór tvoria chlórové zlúčeniny vznikajúce pri reakcii voľného chlóru s nečistotami. Ak dochádza k dráždeniu očí alebo slizníc, výraznému chlórovému zápachu, prípadne k alergickým reakciám, z pravidla je to spôsobené nadmerným množstvom chlórových zlúčenín. Viazaný chlór by nemal nikdy presahovať hodnotu voľného o 0,3 mg/l. Pre príklad by teda mali byť hraničné hodnoty voľného chlóru 1mg/l a celkový chlór 1,3 mg/l (odpočítaním zistíme, že viazaný chlór máme na úrovni 0,3 mg/l). Najjednoduchším spôsobom ako viazaný chlór znížiť je odpustenie časti vody a dopustenie čerstvej.

 

Dávkovanie sa priebežne realizuje použitím pomaly rozpustných tabliet do plaváčika alebo za pomoci dávkovačov a soľných úprav. Ak náhodou dôjde k zníženiu obsahu voľného chlóru (zabudnete nadávkovať alebo sa veľa kúpete) je potrebné chlór doplniť. Okamžite viete chlór dopĺňať použitím chlórových granulátov. Granulát vždy rozpúšťajte v nádobe na to určenej a po úplnom rozpustení dávkujte do bazéna. Ak sa do bazéna dostalo nadmerné množstvo nečistôt (čiastočky pokožky, pot, močovina a podobne), alebo sa už začalo prvotné riasenie sprevádzané zákalmi, môže byť potrebné dávkovať chlór opakovane až kým nedonútime nastúpať hodnotu voľného chlóru minimálne k 1 mg/l. Dávkujte postupne s odstupom niekoľkých hodín pri správnom pH.

 

Pozor treba dávať hlavne pri bazénoch s menším objemom (vírivky a podobne) kde jeden kúpeľ môže znamenať úplné odbúranie voľného chlóru (okamžite reaguje s nečistotami) a preto je po kúpaní potrebné voľný chlór skontrolovať a v prípade potreby doplniť. Z pravidla čím menší objem bazéna, tým je systém náchylnejší na vonkajšie vplyvy. Priebežné dávkovanie už následne realizujte za pomoci pomaly rozpustných tabliet. Pri nadmernom chlórovom zápachu je potrebné skontrolovať pH, obsah viazaného chlóru, prípadne obsah stabilizátoru chlóru (v prípade potreby použiť prípravok chlor stabil)

Iné dezinfikanty dávkujte podľa návodu na balení prípravku

Základom úpravy vody je jej dostatočné filtrovanie. Pri privátnych bazénoch odporúčame nastaviť filtračný cyklus minimálne  od 9:00 do 19:00. Je to z pravidla dostatočný čas na kvalitnú filtráciu vody a úpravu jej parametrov. Pri verejných bazénoch odporúčame filtrovať nepretržite. Filtračné časy sa nastavujú na ovládaní zariadenia v zmysle návodu ku konkrétnemu modelu, alebo na časových hodinách bazénového rozvádzača.

Dodržujte nasledovné a bazén si budete užívať:

 • Zabráňte vyzrážaniu vápnika a kovov dávkovaním vhodných prípravkov
 • Filtrujte vodu dostatočne dlho s dobrou a čistou filtračnou náplňou
 • Udržujte správne pH vody
 • Udržujte správnu hodnotu dezinfikantu
 • Kontrolujte funkčnosť UV lampy
 • Dávkujte algicid (prípravok proti riasam)
 • Dávkujte flokulant (vločkovač) – pri soľnej úprave len v prípade potreby a pri vypnutej soľnej úprave
 • Po mimoriadnych udalostiach (oslava, búrka, prach) sa venujte vode a jej úprave